dimecres, 6 de juliol de 2011

L'escàndol de Caixa Penedès (IV)


Dins del Consell d’Administració de Caixa Penedès hi ha també diferents comissions encarregades de diferents assumptes. La comissió executiva, la comissió d’inversions, la comissió de retribucions i la comissió de control.
La comissió exectutiva s’encarrega bàsicament de dur a terme (executar) les decisions que s’acorden al Consell d’Administració i de preparar els comptes anuals de l’entitat.
Formen part de la Comissió executiva en Josep Colomer Ràfols, Magí Casulleras Canela, Pedro Ríos Romero, Carlos Baiget Haro, Joan Santó Cots i Albert Vancells Noguer.
La Comissió d’Inversions té les següents funcions:
La función de la comisión de inversiones consiste en informar al Consejo de Administración o a su Comisión Ejecutiva sobre las inversiones y desinversiones de carácter estratégico y estable que efectúe la Caja, ya sea directamente o a través de entidades de su mismo grupo, así como sobre la viabilidad financiera de las citadas inversiones y su adecuación a los presupuestos y planes estratégicos de la Entidad.
Font: Informe del gobierno corporativo

És a dir, durant l’època del boom econòmic (fins al 2008) aquesta comissió hauria hagut d’informar de les inversions estratègiques de Caixa Penedès durant aquella època. Per exemple, la inversió desenfrenada en el sector de la construcció. Retrospectivament està clar que la visió estratègica dels membres d’aquesta comissió va ser totalment lamentable.
En els darrers anys, està més aviat concentrada en els processos de desinversió que ha hagut d’efectuar Caixa Penedès per re-equilibrar els balanços. És a dir, la venda de participacions accionarials en diferents empreses.

Només l’any 2010 s’han venut la totalitat d’accions d’Abertis S.A. per 78 Milions d’€; han tret 159 Milions d’€ de la venda d’accions de Caixa Penedès d’Assegurances i Reassegurances S.A., de la qual en conserven el 50% del capital social. I 14 Milions d’€ de la venda de Caixa Penedès Pensiones Entidad Gestora de Fondos de Pensiones S.A., de la qual conserven també el 50% del capital social. Només aquestes tres vendes han reportat uns ingressos extraordinaris de 251 Milions d’€. (Ho podeu consultar aquí, pàg. 44)

Per veure la situació lamentable en què es troba Caixa Penedès només cal veure que l’any 2010 van obtenir 27 Milions d’€ de Beneficis. Però sense els ingressos extraordinaris derivats de la venda de les seves participacions accionarials el resultat hauria estat de -223 Milions d’€.

Tot i així quan es llegeixen els resultats de Caixa Penedès a la premsa sempre parlen de guanys, beneficis i el món de les meravelles. De qui coi mengen els periodistes d'aquest país?

Formen part de la Comissió d’Inversions en Josep Colomer i Ràfols, Magí Casulleres Canela i Albert Vancells Noguer.