dimecres, 6 de juliol de 2011

L'escàndol de Caixa Penedès (III)


En el darrer post parlava de les funcions de l’Assemblea General de Caixa Penedès. Una d’aquestes funcions consisteix a elegir els membres del Consell d’Administració de l’entitat.
Cadascun dels quatre grups (impositors, entitats culturals, corporacions municipals i treballadors) elegeixen els seus representants al Consell d’Administració. El Consell d’Administració l’any 2010 constava de 17 membres, guardant la mateixa proporcionalitat entre grups que a l’Assemblea General (40%, 30%, 20% i 10%).
El Consell d’Administració s’ha de reunir com a mínim cada dos mesos. L’any 2010 es va reunir en 10 ocasions. Els membres del Consell d’Administració no cobren sous però si que cobren dietes. En aquest arxiu hi podeu veure el que han cobrat en dietes alguns dels membres del Consell d’Administració al llarg dels darrers anys.
Aquestes són algunes de les funcions del Consell d’Administració (les podeu consultar totes aquí):
1. Vigilar la observancia fiel de los Estatutos, y proponer a la asamblea general la aprobación de los reglamentos necesarios para su aplicación; así como proponer, en su caso, las modificaciones que crea convenientes.
2. Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos de la asamblea general.
(…)
7. Aprobar y modificar la plantilla de empleados, crear y suprimir cargos, fijar sus facultades y atribuciones, y señalar los sueldos, según lo exija y permita la marcha y situación de la Caja, y resolver cualquier otro tema relacionado con el personal.
(…)
11. Elevar a la asamblea general la Memoria, el Balance Anual, la Cuenta de Resultados y la propuesta de la aplicación de los excedentes a los fines propios de la Caja, para su aprobación si procede.
(…)
16. Delegar funciones en la comisión ejecutiva o al director general, salvo las que no sean legalmente delegables, con los límites especificados en estos Estatutos. (...)
Font: Informe del gobierno corporativo

El punt 16 és força important. L’any 1991 es va procedir a una modificació d’estatuts de l’entitat que va ampliar de forma important les competències i atribucions del Director General i per tant el seu marge de maniobra.
Tot i així el punt que aquí ens interessa més és el nº7. El Consell d’Administració decideix la política salarial de l’entitat i, per tant, les retribucions que perceben els màxims directius (el personal clau) de Caixa Penedès.
És important llegir textualment el que diu el punt 7: señalar los sueldos, según lo exija y permita la marcha y situación de la Caja. Caixa Penedès està essent rescatada amb fons públics. Així que podríem convenir que ni la marcha ni la situación de la Caixa és bona. Però això no ha impedit que els màxims directius continuessin cobrant els seus salaris de sempre. No sóc expert en dret, però a mi em sembla que aquí hi podria haver indicis de delicte per la violació que haurien pogut fer els membres del Consell d’Administració dels estatuts de Caixa Penedès.

Del punt 7 també se’n desprèn que la política d’ascensos també és competència del Consell d’Administració.
Arribats aquí ens podríem preguntar:
1.- Quines raons han portat al Consell d’Administració de Caixa Penedès a retribuir de forma tant generosa als màxims directius de Caixa Penedès?
2.- Per què han premiat amb ascensos als màxims directius de Caixa Penedès?
3.- Com poden justificar aquestes decisions tenint en compte la nefasta gestió que han fet aquests directius que ha empès Caixa Penedès a la ruïna?
Aquestes són preguntes que haurien de respondre els 17 membres del Consell d’Administració. Estaven tots d’acord amb aquestes decisions? Només els representants dels treballadors s'han manifestat pública i repetidament en contra d'aquestes decisions. Què han fet la resta de Consellers. Lamentablement no en sabem res perquè la opacitat i la manca de transparència al voltant de Caixa Penedès són absolutes.
El que queda clar, és que els membres del Consell d’Administració no estan entre els màxims beneficiaris (dietes a banda) de l’orgia de guanys privats que han brollat de Caixa Penedès. Però si que són els màxims responsables que aquesta situació s’hagi produït. Per dignitat i responsabilitat haurien de tirar enrere algunes de les decisions que han pres en matèria de retribucions. Haurien de destituir als màxims directius de Caixa Penedès. Haurien de demanar perdó per no haver exercit les seves funcions de forma honorable. Haurien de renunciar al que han cobrat per dietes aquests darrers anys. I finalment, haurien de presentar la dimissió irrevocable a l’Assemblea General de Caixa Penedès.

En aquest quadre s’hi poden veure els membres del Consell d’Administració.